Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΔΕΚ
  • 2015
Αναθεωρημένη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (‘PSD 2’)