Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 24
  • ΑΠΡ
  • 2018
Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)