Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/923/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2001
για την θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)
(L 339/21.12.2001, σελ. 50 επόμενα)