Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της PSD 2