Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 27
  • ΟΚΤ
  • 2008
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

Την Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Οδηγίας και η συνοδευτική αυτής αιτιολογική έκθεση για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ [COM (2008) 627, τελικό]

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης της Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καταργηθεί η υφιστάμενη Οδηγία 2000/46/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας νομοθεσία με το νόμο 3601/2007 (ΦΕΚ 191 Α’).

Μια από τις βασικότερες προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος είναι η διάταξη του άρθρου 17 της πρότασης Οδηγίας σύμφωνα με την οποία τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν θα δέχονται καταθέσεις. Η αποδοχή καταθέσεων θα εξακολουθήσει να είναι μονοπώλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος θα πρέπει να θεωρούνται «χρηματοδοτικά ιδρύματα» για τους σκοπούς της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Προς το σκοπό αυτό αλλαγές επήλθαν στο άρθρο 4, παράγραφος 5 και στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα προαναφερθέντα και να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα.