Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 29
  • ΜΑΡ
  • 2018
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»