Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 22
  • ΦΕΒ
  • 2018
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στην ΤτΕ παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στην Ελλάδα