Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2017
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Σύστασης της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών