Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 26
  • ΜΑΡ
  • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για ζητήματα διενέργειας συναλλαγών πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19