Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 8
  • ΟΚΤ
  • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για την εφαρμογή των «Αρχών για τις Υποδομές των Χρηματοπιστωτικών Αγορών» (‘PFMIs’) στις συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins”