Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 22
  • ΔΕΚ
  • 2010
Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009