Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 14
  • ΙΟΥ
  • 2020
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο