Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 29
  • ΜΑΡ
  • 2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων»