Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 18
  • ΟΚΤ
  • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της PSD 2