Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 25
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ
(L 344/28.12.2001, σελ. 13 επόμενα)