Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΝΟΕ
  • 2008
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα [COM (2008) 640 τελικό]

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ο οποίος, μετά την ψήφισή του, θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001 που θα καταργηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της πρότασης Κανονισμού οι διατάξεις του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2009, ταυτόχρονα δηλαδή με την ημερομηνία ενσωμάτωσης των διατάξεων της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικότερες προτεινόμενες αλλαγές και προσθήκες της πρότασης έναντι του υφιστάμενου Κανονισμού (ΕΚ) 2560/2001 αφορούν τα ακόλουθα:

  1. Επέκταση της αρχής της ισότητας των επιβαρύνσεων για τις διασυνοριακές και τις αντίστοιχες εσωτερικές πληρωμές ώστε να καλύπτονται και οι άμεσες χρεώσεις (άρθρο 2 και 3, παρ. 1).
  2. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής υποχρεούνται ρητά κατά την εκτίμηση του επιπέδου των επιβαρύνσεων για μια διασυνοριακή πληρωμή να προσδιορίζουν την αντίστοιχη εγχώρια πληρωμή (άρθρο 3, παρ. 2).
  3. Κατάργηση, έως την 1η Ιανουαρίου 2010, των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ (άρθρο 5, παρ. 1).
  4. Σταδιακή κατάργηση, έως την 1η Ιανουαρίου 2012, των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων βάσει διακανονισμών που επιβάλλονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμής για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών (άρθρο 5, παρ. 2).
  5. Επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να διορίσουν τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που θα ασχολούνται αποτελεσματικά με τις καταγγελίες και τις διαφορές σχετικά με την παρούσα πρόταση (άρθρα 6 έως 9).