Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 30
  • ΙΑΝ
  • 2007
Tο Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο TARGET

Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο («TARGET») ισχύει από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου της ONE. Δεδομένου ότι η αρχική κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/3, τροποποιήθηκε επανειλημμένα μετά την έκδοσή της, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο γιαλόγους σαφήνειας με την Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 30ής Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET) (EKT/2005/16) EE  L 18 της 23.1.2006.

Η εν λόγω Κατευθυντήρια γραμμή τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια γραμμή της EKT της 3ης Αυγούστου 2006 (EKT/2006/11) προκειμένου να εισαγάγει ειδικές διατάξεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή, ως μεταβατικό μέτρο ενόψει της μελλοντικής λειτουργίας του TARGET2.