Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΑΠΡ
  • 2014
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση