Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΦΕΒ
  • 2011
Κανονισμός (EE) 1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία

Σε συνέχεια του Κανονισμού αριθμ. (ΕΚ) 44/2008 του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποίησε τον παλαιότερο Κανονισμό αριθμ. 1338/2001, και ο οποίος εισήγαγε την υποχρέωση της διασφάλισης ελέγχου και των κερμάτων ευρώ (εκτός των τραπεζογραμματίων ευρώ) για την γνησιότητα και την πλαστότητά τους πριν τεθούν  εκ νέου σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Δεκεμβρίου 2010, ο Κανονισμός (EΕ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και της μη καταλληλότητας των κερμάτων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό:

  • Οι φορείς που είναι υποχρεωμένοι να εξακριβώνουν ότι τα κέρματα ευρώ που έχουν λάβει και τα οποία προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία έχουν ελεγχθεί όσον αφορά τη γνησιότητά τους, και να μεριμνούν ώστε να ανιχνεύονται τα πλαστά και κίβδηλα, είναι:

1.      τα πιστωτικά ιδρύματα

2.      οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, εντός των ορίων της οικείας δραστηριότητας πληρωμών, καθώς και

3.      οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας συμμετέχει στην επεξεργασία και στην παράδοση στο κοινό κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

3.1  των ιδρυμάτων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλλαγή κερμάτων διαφορετικών νομισμάτων, όπως είναι τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, και

3.2  των εταιρειών χρηματαποστολών.

Οι λοιποί οικονομικοί φορείς όπως οι έμποροι και τα καζίνα, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό εξαιρούνται (άρθρο 2, παράγραφος δ).

  • Ως ημερομηνία εφαρμογής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2012, με εξαίρεση το κεφάλαιο III σχετικό με τη Διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία, το οποίο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού (δηλ. από 10.01.2011).
  • Ειδικά για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά την οποία τα κράτη μέλη  θα μπορούν να εξασφαλίσουν ειδικές παρεκκλίσεις όσον αφορά τους τύπους μηχανών επεξεργασίας κερμάτων ευρώ και τον αριθμό αυτών των μηχανών των οποίων η καλή λειτουργία θα ελέγχεται κάθε χρόνο.

Ενσωμάτωση του Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία

Αναφορικά με τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία [Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1210/2010], το Υπουργείο Οικονομικών αρμόδιο για τα κέρματα,  εξέδωσε σχετική απόφαση.

Η Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αριθμ. οικ.2/2047/0025 (ΦΕΚ 4, Β’), εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού, δηλαδή από την 10η Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με αυτή, ο έλεγχος των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερμάτων ευρώ γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.