Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 18
  • ΙΑΝ
  • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)