Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 24
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 1998
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών
και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (L 166/11.6.1998)