Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο Πλαίσιο της ΕΚΤ
για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων για έξι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ
της 21ης Δεκεμβρίου 2006