Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΙΟΥ
  • 2021
Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2021/13)