Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2022
Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 «σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’)»