Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 19
  • ΝΟΕ
  • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο