Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 11
  • ΜΑΪ
  • 2020
Απόφαση της ΕΚΤ «σχετικά με τον προσδιορισμό του Mastercard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014