Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για το μεταβατικό καθεστώς για την εφαρμογή του Πλαισίου Ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων
στα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη της 21ης Δεκεμβρίου 2006