Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001
σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (L 181/4.07.2001, σελ. 6 επόμενα)