Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΣΥΣΤΑΣΗ 2005/504/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1540]
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ
και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία
(L 184/15.7.2005, σελ.60 επόμενα)