Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΑΠΡ
  • 2009
Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
[τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001]