Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων
προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων από Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς
που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά» της 16.12.2004