Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΦΕΒ
  • 2018
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας