Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 2/892/13.10.2020 "Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά"