Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 5
  • ΣΕΠ
  • 2007
N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178, 1.8.2007),
καταργεί τον N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130, 1.8.1992)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»