Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 7
  • ΜΑΡ
  • 2018
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/808/7.2.2018 "Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών"