Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 30
  • ΣΕΠ
  • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/891/30.9.2020 "Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020"