Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 11
  • ΟΚΤ
  • 2018
Νόμος 4569/2018 I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.