Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 16
  • ΟΚΤ
  • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/893/16.10.2020 "Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4706/2020"