Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 17
  • ΙΟΥ
  • 2021
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 2/917/17.6.2021 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020"