Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/892/13.10.2020 "Αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)"