Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 4
  • ΑΥΓ
  • 2022
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 3/960/4.8.2022 "Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1/808/07.02.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών»"