Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ για τη διετία 2022-2023

Στις 24 Απριλίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε έκθεση για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ για τη διετία 2022-2023.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής προς καταναλωτές, όπως η ενυπόθηκη και καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, οι υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα. Περαιτέρω, αποτυπώνονται τα δύο (2) βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές: (α) απάτη στις πληρωμές μικρής αξίας και (β) υπερχρέωση και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση οφειλών.

Έκθεση