Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 2
  • ΦΕΒ
  • 2018
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων παροχής χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου σύμφωνα με το (εσωτερικό) άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 4335/2015