Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 9
  • ΦΕΒ
  • 2023
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων