Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 18
  • ΜΑΪ
  • 2021
Νόμος 4799/2021- Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών CRD 5 και BRRD 2 και λοιπές επείγουσες διατάξεις