Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 9
  • ΙΟΥ
  • 2014
Νόμος 4261/2014 - Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις