Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 4
  • ΙΟΥ
  • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-827/2006 (ΦΕΚ Β΄1086/9.8.2006)
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμ. L 364 της 9.12.2004, σ. 0001 – 0011)»