Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 18
  • ΙΑΝ
  • 2011
Απόφαση Ζ1-21/2011 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Ζ1-798/25.06.2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»