Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 4
  • ΙΟΥ
  • 2007
Προεδρικό Διάταγμα 197/1997 (ΦΕΚ Α΄ 156/30.07.1997)
«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»