Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 5
  • ΙΟΥ
  • 2007
Προεδρικό Διάταγμα 301/2002 (ΦΕΚ Α΄ 267/4.11.2002)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαίου 1998
περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών
και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτών»